Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry príjmové a výdavkové pokladničné doklady,
 • bankové výpisy a interné doklady),
 • zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov,
 • spracovanie Kontrolného výkazu a výkazu DPH
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie a kníh krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
 • vykonanie potrebných inventarizácií účtov ,,pohľadávok a záväzkov predchádzajúcich uzávierke
 • vypracovávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v prípade potreby
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • vypracovanie ročnej uzávierky a potrebných výkazov ,ako aj Poznámky k účtovnej závierke
 • spracovávanie vnútropodnikových smerníc.
 • vypracovanie predbežných výsledkov na základe požiadaviek klienta
 • vypracovanie Výkazov a předběžných uzávierok ,a doplňujúcich tabuliek do banky, v prípade čerpania úveru, prípadne kontokorentu
 • vedenie skladového hospodárstva v prípade požiadavky klienta, spôsob A, spôsob B
 • vypracovanie registrácie a následne zasielanie výkazov INTRASTAT v prípade povinnosti pri nákupe tovaru z EU

 

účtovník so zdvihnutou rukou a zaťatou päsťou

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - CENA ZA POLOŽKU (PLATCA DPH)
0 -200 položiek 0,95 €
201 - 400 položiek 0,83 €
401 - 600 položiek 0,80 €
601 - 800 položiek 0,70 €
801 - 1000 položiek 0,60 €
601 a viac položiek cena dohodou

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladávok
 • evidencia interných dokladov, autokreditov, leasingov, splátkových kalendárov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu