Mzdy a personalistika

 • registrácia zamestnávateľa na příslušných inštituciách, sociálnej poisťovne,zdravotnej poisťovne a na daňovom úrade k dani zo závislej činnosti
 • vystavenie registračního listu zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • spracovanie osobních údajov
 • spracovanie Vyhlásenia na zdanenie príjmov FO
 • vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti na základe požiadavky zamestnávateľa
 • vyhotovenie dohôd mimo pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti
 • kompletná personalistika, osobný spis
 • výpočet miezd podľa podkladov od zamestnávateľa a evidencie dochádzky
 • vyhotovenie výplatných listín, výplatných pások
 • vedenie mzdových listov
 • spracovanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • spracovanie a zaslanie mesačného prehľadu k dani zo závislej činnosti
 • spracovanie nemocenských dávok a zaslanie na sociálnu poisťovňu
 • výpočet náhrady príjmu pri PN
 • vedenie evidencie o PN a dovolenkách
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde, potvrdenia o príjme pre potreby zamestnancov
 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • vystavenie zápočtového listu
 • spracovanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • vypracovanie Daňových priznaní typu A pre zamestnancov na základe požiadavky zamestnávateľa
 • zasielanie mzdových zostáv a výstupov spolu s príkazom na úhradu do príslušných inštitúcií na email

 

účtovník so zdvihnutou rukou a zaťatou päsťou

 

SPRACOVANIE MIEZD
Zavedenie osobného spisu a všetkých mzdových podkladov/ku spracovaniu mzdy 1 zamestnanca 12 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 5 zamestnancov/ 10 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 10 zamestnancov/ 9 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 20 zamestnancov/ 8 €
Spracovanie mesačnej mzdy /nad 21 zamestnancov/ 7 €
Spracovanie ročného zúčtovania prípadne daňového priznania typu A 1 zamestnanec 7 €
Vypracovanie ročného hlásenia zo závislej činnosti 20 €

 

Spracovanie mesačnej mzdy zahŕňa vypracovanie kompletných mzdových výstupov na základe podkladov na mzdy, to znamená zhotovenie výplatných pások a všetkých mzdových výstupov od zostáv až po príkaz na úhradu odvodov a výplatnice. Zaslanie všetkých výkazov buď v papierovej podobe alebo elektronicky do všetkých poisťovní ako i na daňový úrad. Uvedený paušál na spracovanie mzdy zahŕňa tiež vystavenie pracovných zmlúv, dohôd ako i ukončenie pracovných pomerov s vystavením potrebných dokumentov pri ukončení pracovných pomerov a dohôd.

Položka číslo jedna, kde je zavedenie osobného spisu sa nevzťahuje na prípad, že v predchádzajúcom období boli mzdy spracovávané v programe OLYMP, ktorý je aj naším mzdovým softwérom.