Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie účtovných dokladov (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia vydaných / prijatých faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha sociálneho fondu
 • evidencia investičného majetku
 • evidencia dane z pridanej hodnoty
 • zostavenie daňového priznania pre DPH
 • spracovanie kontrólného výkazu DPH
 • ročná účtovná závierka
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • inventarizácia pohľadávok
 • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • zvidencia skladového hospodárstva v prípade požiadavky klienta

 

účtovníčka s notebookom

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - CENA ZA POLOŽKU (PLATCA DPH)
0 -200 položiek 0,70 €
201 - 400 položiek 0,60 €
401 - 600 položiek 0,50 €
601 - 800 položiek 0,40 €
801 - viac položiek cena dohodou

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladáviek
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu